เกี่ยวกับเรา

สวนผักบ้านคุณตา

สวนผักบ้านคุณตา เป็นบ้านอยู่อาศัยเก่าแก่ โครงสร้างเป็นบ้านไม้อายุกว่า 60 ปี  ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 62 กรุงเทพฯ  โดยชื่อ สวนผักบ้านคุณตา  เป็นการตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณตาสุทธิ โอมุเณ เจ้าของบ้าน บ้านดังกล่าวมีพื้นที่สวนประมาณ 400 ตารางเมตร  ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นศูนย์อบรมและแหล่งเรียนรู้มาเป็นเวลาประมาณเกือบ 10 ปี เพื่อเป็นต้นแบบของบ้านพึ่งตนเอง และการใช้ชีวิตในเมืองอย่างยั่งยืน

สวนผักบ้านคุณตา มุ่งเน้นและส่งเสริมให้มีการผลิตและบริโภคผักไร้สารเคมีทานเองในครัวเรือน  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทางเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน เพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสำหรับคนเมือง

เรายังได้นำหลักการของ urban metabolism changing linear metabolism to be circular metabolism โดยการใช้แหล่งต่างๆ เช่น การกักเก็บน้ำฝน และ พลังงานโซลาร์เซลล์ Cascading และ การรีไซเคิล สำหรับ closing resources and waste loop within the area  ยกตัวอย่างเช่น การนำน้ำเสียจากครัวเรือนมาทำให้สะอาดและใช้ซ้ำในการเกษตร  การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร และเศษผักในสวนครัว

Grandpa Urban Farm Closing Cycle

3 ประเด็น ที่สวนผักบ้านคุณตามุ่งเน้น

vegetable

การผลิตอาหารปลอดสารเคมีเพื่อการพึ่งตนเอง

solar-cell

การจัดการพลังงานและการจัดการน้ำ

self-productionการทำผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือนใช้เอง

รูปภาพสวนผักบ้านคุณตา