คอร์สปลูกผักออแกนิก

คอร์สอบรมปลูกผักภายใน 1 วัน ที่สอนทั้งทฤษฏีและให้ลงมือปฏิบัติ

ช่วงทฤษฏี

  • ที่มาและแนวคิดของบ้านพึ่งตนเอง สวนผักบ้านคุณตา
  • ปูความรู้พื้นฐานในการปลูกผัก : การประเมินพื้นที่ในการเพาะปลูก , การเตรียมดิน , การเพาะเมล็ด และ ชนิดของผักที่ควรปลูกในฤดูต่างๆ
  • เทคนิคการปลูกผักในเมือง
  • การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักใช้เอง

ช่วงปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ฐาน หลัก คือ

  • การเพาะเมล็ด การแยกต้นอ่อน
  • ปลูกต้นอ่อนลงกระถาง หรือ ลงแปลงปลูก
  • การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรผัก และ ผลไม้ เพื่อเร่งต้นเร่งใบ และเร่งดอกเร่งผล
  • ฐานพิเศษในวันอบรมนั้นๆ เช่น แนะนำการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อให้ได้มูลไส้เดือน , การเก็บเมล็ดพันธุ์พืช