คอร์สอบรมการติดตั้งโซลาร์เซลล์

พลังงานทางเลือก เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สวนผักบ้านคุณตาให้ความสำคัญ  สวนผักบ้านคุณตามีคอร์ส อบรม 1 day workshop ภายใน1 วัน ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฏีเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์และเข้าฐานปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ต่อแผงวงจรโซลาร์เซลล์   รวมทั้งได้ต่อแผงวงจรโซลาร์เซลล์ของตนเองและนำกลับบ้านไปใช้งานได้เลย

 ช่วงทฤษฏี ประกอบด้วย

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า การคำนวณพลังงานไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน
  • ออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ด้วยตนเอง
  • คำนวณค่าใช้จ่ายในการลงทุน
  • การประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์ในครัวเรือนและการเกษตร 

ช่วงปฏิบัติ ประกอบด้วย

  • วัดค่าทางไฟฟ้าบนแผงวงจรโซลาร์เซลล์
  • ทำที่ชาร์ตโทรศัพท์มือถือด้วยแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 5 วัตต์ (นำกลับบ้านได้เลย )
  • ติดตั้งโซลาร์เซลล์ในบ้าน