หน่วยอบรมเคลื่อนที่

สวนผักบ้านคุณตาได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่คนเมือง ชาวกรุงเทพมหานคร ฯ เราจึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยใช้รถ  ‘mobile unit’ ออกไปยังชุมชน โรงเรียน หรือ องค์กรต่างๆ เพื่อจัดแสดง , จัดอบรมให้ความรู้ และ สร้างความตระหนักในเรื่องการพึ่งตนเอง  การผลิตและบริโภคที่ไม่ใช้สารเคมี